Politika kvality sociálnych služieb

Na splnenie poslania, vízie, stratégie a dosiahnutie cieľov poskytovateľa sociálnych služieb Senior Modrová n.o. a zabezpečenie systému manažérstva kvality poskytovaných služieb prijal manažment Senior Modrová n.o. nasledovnú Politiku kvality:

1. Zabezpečiť trvalú spokojnosť prijímateľov sociálnych služieb (ďalej len „PSS“) , dodržiavaním základných ľudských práv a slobôd PSS, dodržiavaním štandardu kvality poskytovateľov sociálnych služieb, všetkých zákonných požiadaviek a očakávaní zainteresovaných strán.

2. Rozvíjať kvalitu vo všetkých činnostiach a procesoch Senior Modrová n.o., vytvoriť vhodné podmienky pre zvyšovanie lojality a profesionálneho rozvoja zamestnancov Senior Modrová n.o. pri dodržiavaní etických princípov a etického kódexu zamestnanca v sociálnych službách. Zabezpečovať trvalú spokojnosť zamestnancov, posilniť ich hrdosť k svojmu zamestnávateľovi a k vykonávaným odborným, obslužným a ďalším činnostiam v poskytovaní sociálnych služieb.

3. Atraktivitu, kvalitu, úspech, stabilitu a rozvoj Senior Modrová n.o. zabezpečiť zavádzaním najnovších trendov v oblasti poskytovania sociálnych služieb.

4. Cielene a systematicky propagovať poskytované sociálne služby a propagovať pozitívne výsledky v kvalite poskytovaných služieb v regionálnom, národnom prípadne i cez hraničnom prostredí.

5. Pravidelným hodnotením parametrov výkonnosti procesov a cieľov kvality a supervíziou poskytovaných služieb neustále zlepšovať systém manažérstva kvality.

6. Každý zamestnanec je zapojený do systému manažérstva kvality a je pre nich záväzný na základe pracovno-právneho vzťahu na príslušnej pracovnej pozícii.

Vízia smerovania zariadenia Senior Modrová no.
Hlavným cieľom a zámerom vízie je zvyšovanie kvality poskytovaných služieb transformáciou zariadenia z dôrazom na PSS. PSS so svojimi potrebami sa stáva stredobodom záujmu poskytovateľa sociálnych služieb, s dôrazom na jeho práva a dôstojnosť, podporu a rozvoj individuálnych schopností a zručností PSS viesť samostatný život a podpory jeho začlenenia do spoločnosti. Presadzujeme partnerský, individuálny a aktívny prístup k PSS, ktorý ho vedie k spoluzodpovednosti, spolurozhodovaniu, splnomocneniu a objavuje hodnotu terajšieho a potenciálneho prínosu PSS pre spoločnosť. Chceme poskytovať služby spĺňajúce požiadavky na kvalitu, ktoré zároveň dbajú na subjektívnu spokojnosť PSS, ktorý je našim partnerom a jeho názor je pre nás dôležitý.
Poslanie:
Senior Modrová je poskytovateľom sociálnych služieb v pomáhajúcich profesiách podľa §35 – Zariadenie pre seniorov, §36 – Zariadenie opatrovateľskej služby , §39 – Špecializované zariadenie zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Vízia:
Manažment Senior Modrová buduje svoju činnosť na vysokej profesionalite, kvalite štandardov poskytovania sociálnych služieb so zameraním na odborný prístup kvalifikovaným personálom s dôrazom na individualitu, dôstojnosť a udržateľnosť kvality života prijímateľov sociálnych služieb.
Cieľ:
Vo vzťahu k prijímateľom sociálnych služieb budeme hľadať a aplikovať také obsahy, formy, procesy a postupy, ktoré im budú nápomocné k nachádzaniu kvality hodnôt humánnej služby a ktoré budú PSS nápomocné k pochopeniu jeho vlastného miesta v osobnom živote a bezprostrednom sociálno-kultúrnom prostredím v ktorom aktuálne žije. Efektívne fungujúce zariadenie s účelným vybavením a estetickým prostredím, v ktorom prijímatelia sociálnej služby cítia, že je významnou náhradou ich domova.
Organizácia a riadenie vnútorného systému kvality je tvorená manažmentom Senior Modrová n.o.. Každý zamestnanec Senior Modrová n.o. je zapojený do vnútorného systému kvality na základe pracovno-právneho vzťahu na príslušnej pracovnej pozícii a na pozitívnom vzťahu k svojmu zamestnávateľovi.
Katarína Drahošová
Riaditeľka Senior Modrová n.o.