Charta práv prijímateľov sociálnej služby

Ľudské práva a slobody pri poskytovaní sociálnej služby

1. Každý má právo, aby sa jeho základné ľudské práva a slobody pri poskytovaní sociálnej služby rešpektovali.

2. Poskytovateľ sociálnej služby podriaďuje svoju činnosť etickým a všeobecným princípom sociálnej služby, dodržiava zásady rovnakého zaobchádzania pri poskytovaní sociálnej služby. Všetci prijímatelia majú rovnaké práva a povinnosti bez ohľadu na vek, pohlavie, národnosť, rasu, farbu pleti, náboženské vyznanie, politické zmýšľanie, sexuálnu orientáciu, sociálny pôvod.

Práva prijímateľov sociálnej služby

1. Na poskytovanie sociálnej služby, ktorá svojim rozsahom, formou a spôsobom poskytovania umožňuje realizovať jeho základné ľudské práva a slobody, zachováva jeho ľudskú dôstojnosť, aktivizuje ho k posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jeho sociálnemu vylúčeniu a podporuje jeho začlenenie do spoločnosti.

2. Zabezpečuje dostupnosť informácií v jej zrozumiteľnej forme o druhu, mieste, cieľoch a spôsobe poskytovania sociálnej služby, o úhrade za sociálnu službu a o cieľovej skupine, ktorej je poskytovaná.

3. Na utvorenie podmienok na zabezpečenie osobného kontaktu, telefonického a písomného kontaktu, elektronického kontaktu s osobou, ktorú si sám určí, najmä na účel ochrany jeho práv a právom chránených záujmov, nadväzovania a udržiavania partnerských vzťahov.

4. Na nenarušovanie svojho osobného priestoru okrem situácie, ktorá neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu jeho života, zdravia alebo majetku, na ochranu práv a slobôd iných fyzických osôb alebo ochranu majetku zariadenia sociálnych služieb.

5. Podieľať sa na určovaní životných podmienok v zariadení prostredníctvom zvolených zástupcov prijímateľov sociálnych služieb pri riešení vecí súvisiacich s podmienkami a kvalitou poskytovania sociálnych služieb a pri výbere aktivít vykonávaných vo voľnom čase.

6. Má právo podať sťažnosť, ak sa domnieva, že sa porušilo jeho právo na poskytovanie sociálnej služby, riaditeľovi zariadenia, v ktorom sa mu poskytuje sociálna služba alebo zriaďovateľovi poskytovateľa sociálnej služby.