O nás

O nás

Naše zariadenie sa nachádza v modernej budove v malebnom podhorskom prostredí obce Modrová.

Okolité prostredie evokuje kľudné a oddychové prostredie a vytvára predpoklady pre spokojné a nerušené trávenie života.

Súčasťou zázemia zariadenia je oddychová zóna s lavičkami a príjemným prostredím na pobyt vonku, prečítanie knihy alebo návštevu rodiny, vnúčat a blízkych.

Domov Senior Modrová poskytuje služby ako Zariadenie pre seniorov, Zariadenie opatrovateľskej služby a Špecializované zariadenie 24 hodín denne 7 dní v týždni, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, obslužné činnosti ako ubytovanie, stravovanie a zabezpečenie záujmovej činnosti a ošetrovateľskej starostlivosti. Pre zabezpečenie poskytovania kvalitných sociálnych služieb je súčasťou zariadenia veľká jedáleň, spoločenská miestnosť, telocvičňa a priestory pre záujmové činnosti prijímateľov.

Naše „ dvere ” sú pre Vás vždy otvorené a radi Vám pomôžeme s vašimi otázkami.

Ubytovacie služby:
Ubytovanie poskytujeme v bezbariérových jedno a dvojlôžkových izbách a vlastnou kúpeľnou so sprchovým kútom a wc a v štúdiách s debarierizovaným sociálnym vybavením a kuchynkou.
Stravovacie služby:

Jedlá podávané 5x denne s prihliadnutím na výživovú, dietickú a konzistentnú potrebu prijímateľov. Snahou Senior Modrová je skladba jedálneho lístka zameraná na tradičné jedlá.

Vízia Senior Modrová n.o.
  • zabezpečenie takého prostredia, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie prijímateľa a zároveň poskytuje odborne správne a bezpečné služby;
  • poskytovať služby spĺňajúce požiadavky na kvalitu, ktoré zároveň dbajú aj na subjektívnu spokojnosť prijímateľa. Prijímateľ je našim partnerom a jeho názor je pre nás dôležitý;
  • organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí pre prijímateľov v zariadení sociálnych služieb aj mimo neho;
  • zamestnávať tím najlepších odborníkov, ktorí budú erudovaní na vykonávanie odborných, obslužných a ďalších činností zameraných na prijímateľa, podporovať ich v ďalšom vzdelávaní, rovnako v profesionálnom ako v osobnostnom raste.
Poslanie Senior Mordrova n.o.
  • poskytovať komplexné sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách,
  • zabezpečiť podmienky, ktoré prispejú k sociálnej integrácii prijímateľov, prípadne znížia riziko ich sociálnej exklúzie,
  • ponúkať kvalitné adresné sociálne služby s rešpektom individuálneho prístupu a potrieb každého prijímateľa sociálnej služby.