Štandardy

Štandardy

V CSS Senior Modrová sa poskytuje sociálna služba a ošetrovateľská starostlivosť v zmysle zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Sociálna služba v zariadení:
V CSS Senior Modrová sa poskytuje sociálna služba osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba a pod. Úsek sociálnej starostlivosti o klientov zabezpečuje sociálna sestra a ergoterapeutky v spolupráci so zdravotným personálom zariadenia a opatrovatelmi.

Sociálna sestra poskytuje pomoc pri riešení problémov náročných situácií v živote so zámerom udržiavať duševné zdravie preventívno – výchovnej činnosti v sociálnej oblasti. Vykonáva sociálnu agendu spojenú so starostlivosťou a poskytovaním sociálnych služieb a ubytovania v CSS Senior Modrová, zabezpečuje úkony v oblasti správneho konania v rámci agendy a vykonáva konzultačnú, poradenskú a asistenčnú činnosť pre obyvateľov zariadenia v záujme riešenia ich sociálnej situácie.
Spolupracuje a podieľa sa na obnove rodinného prostredia klientov, vypracováva odborné stanoviská, návrh a podklady k riešeniu problémov, navrhuje varianty riešenia a opatrenia, pravidelne a komlexne prešetruje žiadosti, vykonáva rozbory šetrení a podáva návrhy a vedie osobné spisy klientov. Taktiež vypracováva správy a štatistické prehľady, vedie písomnosti dôsledne, presne a v zmysle platných právnych predpisov a interných smerníc zariadenia, pravidelne pripravuje, triedi a odovzdáva doklady určené na archiváciu, dbá na aktuálnosť všetkých písomností využívaných na zverenom úseku v súlade s právnyi normami, internými smernicami a normami, aktívne spolupracuje a kontroluje svoju oblasť činnosti s org. štátnej správy, súdmi, zdrav. zariadeniami, neštátnymi subjektami, vedie obyvateľov k aktívnej účasti na riešení svojich problémov a dopĺňa si odborné vedomosti, zúčastňuje sa na odborných seminároch a školeniach.

Ergoterapeut zabezpečuje všestrannú starostlivosť o individuálne potreby klientov v súlade s najnovšími zásadami a odbornými poznatkami v starostlivosti o klientov. Získava kladný postoj klientov aj členov rodiny k spolupráci. Aktívnou starostlivosťou ovplyvňuje biologické, psychické, sociálne a duchovné potreby klientov. Spolupracuje s ostatnými zamestnancami pri príjme klienta, preklad klienta do zdravotníckeho zariadenia, doprovod na odborné vyšetrenia, kultúrne podujatia a pod. Sleduje prejavy klientov, celkový duševný a telesný stav, vplyv prostredia na klienta. Svoje poznatky a pozorovania zaznamenáva do dokumentácie – denný zázham klieta a informuje o nich ostatných spolupracovníkov s ktorými úzko spolupracuje. Na základe týchto sledovaní vyhotovuje mesačný plán terapie pre klientov. Predkladá návrhy, zoznam potreného materálu a pomôcok, prípadné požiadavky a schválenie na organizačné zaistenie akcie. Rozdeľuje v spolupráci s vrchnou a staničnou sestrou klientov do skupín, podľa schopnosti klienta a úrovne vnímania. Zoznamuje sa s biografickou anamnézou klienta. Spolupracuje s ostatným personálom a oboznamuje ich s terapiou, snaží sa spolupracovať aj s rodinou klienta a zapájať ich do činností. Podporuje aktivity klienta zapojením do bežného života prostredníctvom spoločenských akcií, organizuje akcie pre klientov.
Pripravuje jedáleň pre klientov, podáva stravu klientom, stará sa o dodržiavanie stanovených diét pre klienta, o hygienickú a estetickú maniupuláciu so stravovu. Zodpovedá za kultúru stolovania. S klientmi chodí na vychádzky, kultúrne podujatia v rámci plánu terapie.

Ošetrovateľská starostlivosť v zariadení:
Úsek ošetrovateľskej starostlivosti v CSS Senior Modrová sa podieľa na organizovaní zabezpečenia a metodického usmernenia pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti zdravotníckymi zamestnancami (sestra, zdravotný asistent, fyzioterapeut) a pomocnými zdravotníckymi zamestnancami (opatrovatelia).

Sestra registrovaná v zmysle zákona je povinná poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť v súlade s právnymi predpismi, v rozsahu štúdia a odbornou praxou získaných vedomostí a zručností, v súlade so štandardmi a lekárskou diagnózou. Zodpovedá za realizovanie individuálneho adaptačného plánu z pohľadu zachovania a udržania zdravia občanov a poskytovanie úkonov nahrádzajúcich sebaobsluhu, vrátane organizovania a prípravy preventívnych prehliadok, odborných vyšetrení a vedenia predpísanej zdravotno­ošetrovateľskej dokumentácie vykonávané sestrou. Zodpovedá za základné sociálne a zdravotnícke služby v zariadení pre občanov zdravotne postihnutých. Podľa svojej kompetencie zodpovedá za sledovanie bio­psycho­sociálneho stavu klienta. V rámci komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti sestra spolupracuje s lekárom, asistuje lekárovi a vykonáva ošetrovateľské výkony a činnosti na základe indikácie lekára. Sestra samostatne zodpovedá za rozhodovanie a realizovanie samostatných ošetrovateľských výkonov a činností, zamerané na identifikáciu potrieb klientov a ich uspokojovanie. Organizuje a zabezpečuje plnenie intervencií v  poradí, ktoré zodpovedá potrebám klienta a je v súlade s liečebným plánom. Zodpovedá za riešenie problémov a zlepšenie stavu klienta (príprava a podávanie liečiv, meranie základných vitálnych funkcií (ZVF) – TT, TK,D,P, váha, výška). Zodpovedá za riadenie a relizovanie odbornej ošetrovateľskej starostlivosti formou ošetrovateľského procesu, so zameraním na deti a dospelých, poskytovanie prvej pomoci, najmä pri zlyhaní ZVF, pri epileptických záchvatoch a úrazoch. Zabezpečuje dodržiavanie bezpečného a etického prostredia klientov, zabezpečuje bezpečnosť klientov a ochranu ich intimity pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti. Zabezpečuje vybavenie zariadenia zdravotníckou technikou, materiálom a liečivami. Podľa potreby úzko spolupracuje s územnou poliklinikou a ďalšími zdravotníckymi zariadeniami. Zvyšuje si odbornú spôsobilosť, získava nové aktuálne odborné informácie a praktické odborné zručnosti v rámci princípov celoživotného vzdelávania sestier (aktívna, pasívna účasť na odborných seminároch, účasť na kongresoch, publikačná činnosť, individuálne vzdelávania a pod…). Rešpektuje povinné sústavné vzdelávanie sestier a hodnotenie sústavného vzdelávania sestier.

Zdravotnícky asistent je povinný dodržiavať zákon o starostlivosti a zdravie ľudu, dopĺňať si odborné vedomosti podľa vyhlášky MZ SR č. 79/81 Zb., zúčastňuje sa odborných seminárov, školení a iných foriem ďalšieho vzdelávania, so súhlasom zariadenia. Zabezpečuje všestrannú starostlivosť o individuálne potreby klientov v súlade s najnovšími zásadami a odbornými poznatkami v starostlivosti o klientov, získava kladný postoj klientov aj členov rodiny k spolupráci. Aktívnou starostlivosťou ovplyvňuje biologické, psychické, sociálne a duchovné potreby klientov. Spolupracuje s ostatnými zamestnancami pri príjme klienta, preklad klienta do zdravotníckeho zariadenia, doprovod na odborné vyšetrenia, kultúrne podujatia a pod. Pritom dbá aby klient bol slušne upravený oblečený, aby sa s ním zaobchádzalo šetrne a dôstojne. Pri umierajúcom klientovi sa správať šetrne, taktne, zachováva etický kódex. Sleduje prejavy klientov, celkový duševný a telesný stav, vplyv prostredia na klienta. Svoje poznatky a pozorovania zaznamenáva do dokumentácie – denný záznam klienta a informuje o nich ostatných spolupracovníkov s ktorými úzko spolupracuje. Vykonáva komplexnú hygienickú a ošetrovateľskú starostlivosť, zvlášť u klientov so zníženou mobilitou, asistuje zdravotnej sestre pri odborných výkonoch, vedie dokumentáciu. Pripravuje a podáva klientom predpísané lieky, sleduje ich účinky. zodpovedá za správne dávkovanie bezpečné uloženie liekov v uzamknutej skrini, sleduje expiráciu liekov, vedie evidenciu liekov, ktoré je treba klientovi predpísať na nasledovné obdobie. Pripravuje a aplikuje kožné a podkožné a vnútrosvalové injekcie, odoberá biologický materiál, dodržiava zásady správneho odberu, označenia a včasného odoslania na vyšetrenie podľa ordinácie lekára. Podáva stravu klientom, stará sa o dodržiavanie stanovených diét pre klienta, o hygienickú a estetickú manipuláciu so stravou, ak si to vyžaduje stav klienta kŕmiť ho, podávať dostatočné množstvo tekutín . Zodpovedá za kultúru stolovania. S klientmi chodí na vychádzky, spolupracuje s pracovníkmi v rámci plánu terapie. Vykonáva upratovanie izby, skrine, stolíky, pranie, sušenie, žehlenie, označovanie bielizne , odevov ak si to situácia vyžaduje, vyčistenú , ožehlenú bielizeň ,označenú upratuje do skríň klientov. Kontroluje ,prezlieka podľa potreby posteľnú bielizeň , dopĺňa úložné priestory spotrebným materiálom, plienkami. Zistený chýbajúci materiál zaznamená a hlási nadriadenému. Dodržiava domáci poriadok, riadi sa pokynmi nadriadeného, dodržiava ošetrovateľské postupy a štandardy. V čase neprítomnosti nadriadeného preberá zodpovednosť za prevádzku. V naliehavých prípadoch pre potreby zabezpečenia prevádzky vykonáva práce pridelené nadriadeným.

Fyzioterapeut vykonáva fyzioterapiu u klientov na základe vyšetrenia odborného fyzioterapeutického lekára. Indikácia a realizácia kauzálnej pohybovej liečby v celej škále fyzioterapeutických a ergoterapeutických metodík, techník a postupov na základe detailnej kineziologickej analýzy a diagnózy. Samostatné vykonávanie činností vyžadujúce odbornú prácu v liečebnej rehabilitácii, terapeutickej, poradenskej. Ovláda vyšetrovacie a liečebné postupy a metódy vo fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii. Aplikuje fyzikálne podnety na ľudský organizmus. Na základe vyšetrenia stanovuje rehabilitačný cieľ a program pre klienta a kontroluje jeho plnenie. Okrem toho fyzioterapeut vykonáva aj liečebnú telesnú výchovu, masáže, ­ spolupracuje s úsekom výchovy pri určovaní činnosti klientom v rámci programu liečby prácou (ergoterapie), zabezpečuje materiálne vybavenie fyzioterapie potrebnými pomôckami, prístrojmi a materiálom, vedie fyzioterapeutický záznam o klientoch a spolupracuje s odbornými pracovníkmi zariadenia.

Opatrovatelia vykonávajú pomocné opatrovateľské činnosti (napr. starostlivosť o bielizeň, poriadok a čistotu priestorov, pomoc pri sebaobslužných úkonoch klientov, pri stravovaní a pod.). Podľa pokynov odborného zamestnanca vykonávajú pomocné výchovné činnosti, pripravujú klientov k činnostiam a na vychádzky. Starajú sa o bezpečné a etické prostredie a o bezpečnosť.

Úsek ošetrovateľskej starostlivosti zabezpečuje:
– služby úmerné zdravotnému a duševnému stavu klientov, pri rešpektovaní ich práva a komplexnú preventívnu starostlivosť klientov DSS so súhlasom zákonného zástupcu a podpísania informovaného súhlasu prostredníctvom zmluvných lekárov a príslušných kliník komplexnú opatrovateľskú, ošetrovateľskú starostlivosť formou ošetrovateľského procesu klientom, ktorým je poskytovaná týždenná a celoročná pobytová sociálna služba terapeutickú, hygienickú, protiepidemiologickú a fyzioterapeutickú starostlivosť výchovnú činnosť pod vedením odborných zamestnancov
– vedenie zdravotno ­ ošetrovateľskej dokumentácie
-­ poskytovanie zdravotníckeho materiálu, zdravotníckej techniky a kompenzačných pomôcok
Hlavné úlohy úseku ošetrovateľskej starostlivosti:
– podieľať sa na zabezpečení ošetrovateľskej starostlivosti v rámci možností a kompetencií
– zachovať, udržať optimálny zdravotný stav a zlepšiť kvalitu života
– poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť zameranú na získanie nezávislosti a sebestačnosti
– poskytovať aktívnu a individualizovanú ošetrovateľskú starostlivosť vhodnou metódou
– poskytovať fyzioterapeutickú starostlivosť
– organizačne zabezpečiť nepretržitú prevádzku pre klientov s celoročnou pobytovou sociálnou službou

Pre klientov s celoročnou pobytovou sociálnou službou zdravotnú starostlivosť poskytuje všeobecný lekár, ktorý zariadenie navštevuje v pravidelných intervaloch a v prípade potreby, odbornú lekársku starostlivosť vrámci zariadenia zabezpečuje psychiater a neurológ, ostatnú odbornú lekársku starostlivosť v prípade potreby zabezpečujú odborní lekári prostredníctvom odborných ambulancií: kardiologická, gynekologická, chirurgická, imunologická, pneumologická, dermatologická, nefrologická, urologická, očná a ORL ambulancia a iné.

Liečivá a zdravotnícky materiál zabezpečujeme prostredníctvom lekárne: Regia, Piešťany