Služby

Druhy sociálnej služby

V CSS Senior Modrová sa podľa zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
a)poskytuje
– pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby,
– sociálne poradenstvo,
– sociálna rehabilitácia,
– ubytovanie,
– stravovanie,
– upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
– osobné vybavenie,
b) zabezpečuje
– rozvoj pracovných zručností,
– záujmová činnosť,
c) utvárajú podmienky na
– vzdelávanie,
– úschovu cenných vecí.

Ubytovacie služby:

•          v jedno, dvojlôžkových izbách s debariérizovaným soc. vybavením

•          v štúdiách s debariérizovaným soc. vybavením, a kuchynkou

 

izba

Stravovacie služby:

•          ergonomicky usporiadaná moderne vybavená kuchyňa

•          jedáleň s kapacitou 105 miest

•          jedlá podávané 5x denne s prihliadnutím na výživovú, dietetickú a konzistentnú potrebu stravovania klientov

 

jedáleň

Terapeutické  sociálne služby :

•          rehabilitácia poskytovaná k nabádaniu sebestačnosti klientov

•          bazálna stimulácia poskytovaná za účelom stimulácie zmyslov klienta, zlepšenie komunikácie, sprostredkovanie informácií

•          hospicová starostlivosť poskytovaná umierajúcemu za účelom jeho dôstojného odchodu zo života

•          dotyková starostlivosť, ako jedna z foriem komunikácie s pacientom

•          reminiscenčná terapia poskytovaná za účelom vybavovania si spomienok a trénovania pamäti, zapojenie mozgových buniek a sprostredkovanie informácií

spomienky

•          ergoterapia

•         tereapia pomocou zvierat

mača

•        počúvanie relaxačnej hudby

•         kreslenie, maľovanie

kreslenie

•          aktivizácia klienta

•          starostlivosť videointerakciou

•          tanečná a pohybová starostlivosť

 

Ostatné sociálne služby:

•          úschova cenností

•          pranie a žehlenie

•          sociálne poradenstvo a asistencia

•          poradenstvo pri právnych službách

 

Fakultatívne sociálne služby:

•          návšteva kultúrnych podujatí

•          kaderníctvo a pedikúra

kaderníčka

•          tvorivé dielne

•          duchovné činnosti

kostol

•          výlety

V CSS sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť:

Ošetrovateľská starostlivosť je poskytovaná na základe indikácie lekára v celom spektre výkonov opatrovateľstva. Patrí do nej starostlivosť o imobilného pacienta, edukácia, polohovanie, hygiena, preväzy, a ošetrovanie rán, aplikácia injekcií, podávanie liekov, opatrovateľská rehabilitácia, nácvik sebestačnosti, sledovanie fyziologických funkcií, sledovanie a vyhodnotenie zdravotného stavu, atď. 

Starostlivosť je poskytovaná zdravotníckym personálom a pre každý výkon sú vytvorené štandardy kvality starostlivosti, ktoré zaručujú kvalitu a kontrolovateľnosť každého výkonu. Klient má nárok na zdravotnú starostlivosť bez priamej úhrady, pokiaľ mu bola poskytnutá v rozsahu a za podmienok stanovených príslušným zákonom.

Lekár navštevuje zariadenie pravidelne jedenkrát do týždňa. Opatrovateľský personál je prítomný v zariadení 24 hodín denne. Pokiaľ sa zdravotný stav klienta zhorší, je k pacientovi privolaný lekár, ktorý rozhoduje o ďalšom postupe. V prípade prevozu klienta do nemocnice je rodina okamžite informovaná, avšak sledujeme nášho klienta i v nemocnici a zaisťujeme jeho prevoz spať do zariadenia. Do zariadenia pravidelne prichádza i psychiater a neurloóg. Prevoz k iným odborným lekárom je realizovaná podľa potreby klienta, v odôvodnených prípadoch odborník dochádza za klientom do zariadenia. Lieky sú predpisované na recept a pokiaľ zdravotný stav pacienta nezodpovedá tomu, aby lieky sám spoľahlivo užíval, sú uložené na mieste k tomu určenom, kde ich pripravuje a podáva pacientovi zdravotnícky personál. Doplatky liekov hradí klient ako osobný výdaj.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.