MÁM ZÁUJEM

pes

Podmienky prijatia

CSS Senior Modrová poskytuje starostlivosť občanom, ktorí sa vzhľadom na nepriaznivý zdravotný stav, vek, alebo sociálnu odkázanosť neodkážu o seba postarať. Zariadenie poskytuje nepretržitú opatrovateľskú a ošetrovateľskú službu v zmysle zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

1. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

2. Rozhodnutie a posudok odkázanosti na sociálnu službu 

3. Dotazník pred nástupom do CSS Senior Modrová, n. o. * 

4. Potvrdenie o bezinfekčnosti

5. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu

6. Výmer o výške dôchodku

7. Súhlas s poskytovaním osobných údajov

8. Potvrdenie lekára o neschopnosti podpisu

Všetky tlačivá potrebné k príjmu klienta do zariadenia je potrebné mať riadne vypísané, inak nie je možné klienta umiestniť v našom zariadení. 

Tlačivá si môžete stiahnuť na našej stránke v kolónke „tlačivá“

Žiadateľ môže nastúpiť aj bez právoplatného rozhodnutia. Vtedy  sa považuje za samoplatcu podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách. Vtedy si klient zaplatí plnú výšku nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby v zariadení podľa aktuálneho cenníka, viď kolónku „tlačivá“.

Na základe uvedených dokumentov sa medzi klientom a zariadením uzatvára Zmluva o poskytovaní sociálnej služby. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú alebo dobu určitú podľa druhu poskytovanej služby. Zmluva obsahuje rozsah poskytovaných služieb, deň začatia poskytovania sociálnej služby a cenu sociálnych služieb.